انواع شاتل دریایی یک نفره

شاتل یک نفره- مدل BIG O

شاتل مدل  SPIN CYCLE

شاتل مدل‌ MATCH 1

شاتل مدل C – Force 1

شاتل  مدل PRISM