نمایشگاه تجهیزات دریایی – سال ۱۳۹۲

محل برگزاری: تهران – نمایشگاه بین المللی